Nonnen Hildegard Profeten Hildegard Mystikkens virkelighetssyn Benediktinske klosterliv Den lange mystiske vei

Hildegard av Bingen

Oppdattert 2.mai 2013

I vinbergene på skråningene ned mot Rhindalen ved Rüdesheim - et godt stykke syd for Koblenz og Loreleiklippen - ligger et stort, vakkert og alvorlig kloster, abbediet  . Det ble grunnlagt i 1165 av Hildegard av Bingen og fungerer den i dag i dag som kloster for 80 sortkledd benediktinernonner. Å besøke dette sted er som å gå inn i en lys drøm om middelalderen: Syv ganger om dagen kaller klokkerne til tidebøn. Om søndagen ringes det med alle fire store klokker, og det  lyder ut over Rhindalen og svares av klokker fra åtte andre kirker og klostre på begge sider av floden. Lister man seg inn i klosterkirken, møtes man av en usynlig sang av nesten overjordisk skjønnhet, der bekrefter middelalderens forestilling om, at når munke og nonner synger de hellige gregorianske sang til Guds ære, så åpnes himmelen, og mennesker og engler synger samme musikk.

Pilegrimer i stadig større tal strømmer  til Hildegards kloster, og den hastig voksende interesse for hennes teologi, legekunst og musikk avspeiles i den strøm av bøker, artikler, musikkinnspilinger og helsekost, som tilbydes især i Tyskland, men i stigende omfang også over resten av Europa.

For Hildegard et avgjørende vendepunkt, som best kan utrykkes med følgende fra Davids Salme 84.


           Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel
          etter Herrens forgårder.
          Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud

Jeg tror, at ethvert menneske innerst inne går med denne lengsel etter Gud, selv om kanskje de færreste er klar over, hva det er, de lengter etter. Jeg tror, lengselen kommer av, at vi er skapt i Guds bilde: Vårt legeme er "et tempel for Helligånden", et kirkerom, skapt til at være oppfylt av kjærlighet til Gud, så han blir den dype sammenheng i ens liv, i alt, hva man tenker, gjør og føler. Men hos de fleste mennesker i vårt moderne, verdsliggjorte samfunn er dette kirkerom blitt tomt, fordi man har vendt sig bort fra Gud og har gjort sig selv, sitt JEG, til sentrum i sitt liv. Så er det, man prøver å fylle tomheten med  arbeide, med underholdning og tidsfordriv. Men lengselen bliver aldri borte, for templet, som er bygget for Gud, kan aldri fylles av oss selv. Vår tørst kan ikke stilles, for vi har forlatt "kilden med det levende vann" og bygget oss selv "sprukne cisterner, som ikke kan holde vann", som Profeten Jeremias sier.

Den våknende interesse for Hildegard av Bingen er et av de tegn, som kan tolkes som en  erkjennelse av, at vi må vende tilbake til kilden med det levende vand. Jeg tror ikke, det er en tilfeldig motesak, som skeptikere vil gjøre det til. Jeg tror, det er konsekvensen av en århundrelang åndshistorisk utvikling: Verdsliggjøring og menneskefrigjørelse, som var renessansens og opplysningstidens kongstanker, betød, at middelalderens kristne enhetskultur brød sammen og begynte at gå sin oppløsning i møte. Dette sammenbrud er nå i det 21. århundrer ved at være fullbyrdet: "Gud er død", som Nietzsche sa, og mennesket har utropt seg selv til Gud.

Vi har nå i den vestlige sivilasjon vunnet hele den fagre nye vitenskapelige, tekniske og økonomiske verden, men vi har måttet betale med våres sjel. Konsekvensen av verdsliggjøring egoisme og materialisme ser vi med al ønskelig tydelighet i de økologiske katastrofer, i vår klodes fysiske og åndelige nød.
Det, som var grunnlaget i den kristne enhetskultur, var, at Gud var den dype sammenheng i allting. Man hadde ennå ikke adskilt tro og viden, hellig og verdslig. Det var en helhetstenkning, som virkelig omfattede ALT: Livet i hele dets allsidighet - og døden, historien, naturen, politikken og familielivet, samfunnet så vel som det enkelte menneske: Gud var i ALT.

Det er en slik helhetstenkning vi i dag lengter etter, og som mange nå forgjeves søker i østlig spiritualitet, okkultisme og i alternative bevegelser av alle slags.
Det er også denne lengsel, som dra stadig flere søkende mennesker mot den sammentenkning av det åndelige og det fysiske, som er karakteristisk for det, man - med inspirasjon fra den moderne naturvitenskap - bredt kaller "Det nye paradigme" eller "Det nye verdensbilde". 

Det er nettopp helhet stenkningen, holismen, som forbinder det nye paradigme med middelalderens, og som derfor igjen bringer middelalderen inn i interessefeltet i en grad, som ikke er sett siden romantikken i begynnelsen av 1800-tallet, og som får den italienske filosof og forfatter, Umberto Eco, til at tale om "Middelalderens gjenkomst".
Mye tyder derfor på, at vi i dag står over for et åndshistorisk skift av gjennomgripende karakter, en ny erkjennelse av, at allting er hellig, at alt er gjennomtrengt av ånd - av det guddommelige i én levende organisme.
Det er en anelse om dette perspektiv, som dra folk mot det nye paradigme, og det er nettopp det, som også var kjernepunkt i middelalderens tankegang.

Hos Hildegard av Bingen er denne sakrale helhetsoppfattelse sterkere betonet enn hos noen annen. Oppfattelsen av verden som en enhet av fysisk og åndelig var felles for hele middelalderen, men Hildegard er den eneste, hvis holistiske verdenssyn har fått den konsekvens, at hun har beskjeftiget seg intenst med alle sider av tilværelsen: Teologi, filosofi, legekunst, naturvitenskap, diktekunst, musikk, politikk og praktisk utadvendt virksomhet så som byggeri, jordbruk o.l. At er det enestående, at hun har etterlater så veldige mengder i skriftlig form: Mange tusende sider, bl.a. i tre store teologiske visionsverker: Scivias ("Kend Guds veje", en dogmatikk), Liber vitae meritorum ("Boken om det fortjenstfulde liv", dvs. en etikk) og Liber divinorum operum ("Boken om Guds skaberverker", en kosmologi). At har hun skrevet en naturlære og farmakologi, Physica, og et stort verk om sunnhetslære og klostermedisin: Causae et Curac, som ligger på Det Kgl. Bibliotek i København. Også en stor samling melodier har hun komponert: Symphoniae harmoniae caelesticum. Endelig er der bevarte mer enn 300 brev.

Nonnen Hildegard

Hildegard av Bingen hører sammen med Bernhard av Clairvaux, Frans av Assisi og Mester Eckehardt til høgmiddelalderens største personligheter. Hva som gjør henne til noe særlig, er hennes profetiske velde, som er av en helt usædvanlig karakter. Hun blev av sin samtid kaldt "Rhinens Sibylle" og "Profetissa teutonica". Hennes ry nådde ut over hele det kristne Europa. Fra nær og fjern søkte man hennes råd og hjelp. Keisere og konger bøyde seg for henne. Hun korresponderende med høy og lav fra paver til simple lekfolk. Hennes teologiske, medisinske og naturvitenskapelige verker spredtes ennå i hennes levetid til klostre så langt bort som Island og Danmark.
Hvem var hun da, denne kvinne, hvis profetiske utsagn gir gjenklang opp i nåtiden over et dyp på mer enn 800 år?

Da Henrik IV var konge i Romerriget, levde der i det
østlige
Gallien en Jomfru, opphøyt ved sin edle byrd så vel som ved sin fromhet.
Hennes navn var Hildegard.

Slik innledes den skildring, Vita, som to munke, Gottfried og Theoderich påbegynte ennå i Hildegards levetid. Den bygger for en stor del på hennes egne skriftlige beretninger, især hennes breve, og er således av stor pålitelighet.
Hildegard blev født samme år, som det første korstog hadde sin begyndelse,1098. Hun levde samtidig med Bernhard av
Clairvaux og døde i 1179, et par år før Frans av Assisi blev født, og 29 år før han stiftede sin tiggermunkeorden.
Hun heter i virkeligheten Hildegard von
Bermersheim og var født i en adelig familie i Rhinlandet. Hun var sine foreldres tiende barn, og derfor blev hun som åtteåring gitt som tiende til et nærliggende kloster, et Benediktinermunkekloster på Disibodenberg, nær ved Kreuznach. Hennes foreldre hadde en særlig grunnen til at mene, at deres datter av Gud var bestemt til et klosterliv, for Hildegard var ikke som andre barn. Allerede fra hun var ganske lille, fik hun sterke lysopplevelser og hørte stemmer, som ingen andre kunne se og høre. Når det treårige barn fortalte om, hva hun opplevde, erfarte hun, at foreldre og amme så på henne med stum undring og forferdelse. Så blev hun sky og tidde stille med sine oplevelser.


I klostret fik hun en fortrolig, den unge Jutta von Sponheim, som blev den, som skulle lære opp Hildegard og to andre småpiker i den benediktinske klosterregel, i kirkesang, håndarbeide, alminnelig husarbeide, sykepleie og brukt av urtemedisin. Hun fikk også en lærer i bibellesning og latin. Volmar heter han, og til ham betrodde hun også hemmeligheten om sine visjoner.


Da hun var 15-16 år gammel, besluttete hun seg for å bli  nonne. Hun tok sløret, som man sa. For henne var klosterlivet en stor og frydefull opplevelse av, at hun oppfylte sin bestemmelse. Hun må også ha ført et forbilledlig liv som nonne, for da Jutta døde, blev hun enstemmig valgt til at bli leder for kvinneklostret. Hildegard var da 32 år. Under alt dette fortsatte hennes visjoner og fikk en stadig mere overbevisende karakter. Volmar fant det derfor best å spørre klostrets abbed, Kuno, til råds. Han anså Hildegards
opplevelser for at være av så stor viktighet, at han pålagde henne at skrive ned, hva hun så og hørte. Volmar blev den, som skulle hjelpe henne med nedskrivningen. Ennå gikk det noen år i stillferdighet anonymitet.


I 1141 skjedde der imidlertid noe, som tvang henne til å stå frem for offentligheten. Hun fikk en visjon, som påla henne å skrive ned og offentlig å forkynne, hva hun så og hørte. Som ydmyk kvinne vegre hun seg først, men så blev hun syk. Hun kom seg først, da hun hadde
innset, at det var Guds vilje, og at hun var nødt til at lystre. Hun gikk i gang bistått av den trofaste Volmar. Og straks blev hun rask. Hvordan arbeidet rent praktisk fungerende, fremgår av illustrasjoner, som Hildegard selv lot fremstille i sitt skriverom: Hun skrev visjoner ned på sin vokstavler ganske spontant og ukritisk. Det betød bl.a., at hun skrev på en  blanding av sitt tyske modersmål og latin, som hun aldri blev særlig god til. Volmar omsatte deretter teksten til korrekt latin, men rådførte seg alltid med Hildegard for så lojalt som mulig at uttrykke det, hun hadde opplevd i visjonen. Til slutt kom Volmars latinske kladde over i klostrets skriverom, hvor teksten ble prentet på det kostbare pergament og forsynet med minutiøse og fargestrålendeillustrasjoner av det, som Hildegard hadde sett i sin visjon.

Ennå var Hildegard bare gått i gang med at oppfylte først del av det, som var blitt pålagt henne: Nemlig en systematisk nedskrivning. Offentliggjørelsen lot vente på sig, for hvem turde ta ansvaret for offentliggjørelse av en kvinnes profetier, visjoner, som var så veldige, fylte med nye perspektiver, og som utropte så harde dommer over samtiden? Hvordan kunne man være sikker på, at det ikke var tale om kjetteri?
Nettopp i disse år begynte kjetterbevegelsene at spire frem især i det nærliggende
Sydfrankrike, bevegelser som nettopp var karakteristiske ved at likestille kvinner med menn i retten til at formidle det hellige budskap. Hvordan kunne man være sikker på, at det var Gud og ikke Satan, der talte gjennom Hildegard? - At hun ikke var en av disse falske profeter, som skriften advarer imot ?
Abbed Kuno, lederen av Disibodenbergklostret, fant det rådeligst at rådspørre de kirkelige myndigheter, i første omgang biskopen av Mainz, som igjen videresendte problemet til selveste paven. Det var på den tid Eugen III. Han hørte med stor ærefrykt og forbauselse på biskopens beretning om den ukjente abbedisses visjoner, men da han viste, at for Gud er allting mulig, besluttede han seg for å undersøke saken til bunns.

I 1147-48 foranledigede han avholdt en kirkelig synode, hvor Hildegards seergave skulle vurderes. Her blev det i første omgang besluttet at sende en pavelig delegasjon til Disibodenberg for at undersøke saken. De vendte tilbake fulle av lovord medbringende første del av hennes teologiske verk, Scivias. Opplesningen begynte, men etter få avsnitt blev paven så opptent av forundring, at han selv krevde å overta vervet som oppleser for den store forsamling av kardinaler, biskoper og andre geistlige.

Da blev alle hjerter oppildnet til lovprisning av Skaperen. Forsamlingen brøt ut i jublende glede. Tilstede var også abbed Bernhard [av Clairveaux]. Han tok ordet og bad om, at paven ikke måtte tillate, at et så strålende lys skulle forbli i fattigdoms mørke. Den ærverdige forsamling var enig i dette, og fedrenes fader viste seg god og vis og tilsluttede seg. Han skrev en ærefull skrivelse til jomfruen, hvori han i Kristi og den hellige Peters navn gav henne fullmakt til at forkynne, og oppmuntrede henne til å skrive. (vita s.51)

Hva var det da, som Hildegard så og hørte i sine visjoner?
Det er veldige syner om Guds skaperverk, om Lucifers fall, om menneskets skapelse og syndefallet. Det er dramatiske bilder av Kristi frelsesgjerning i det enkelte menneske og i verdenshistorien. Det er syner, som åpenbarer, hvordan mennesket er innfellet i kosmos, er et med universet, med naturen. Det er skildringer av, hvordan natur og elementer skriker i deres nød om menneskenes uforstand, om deres egoistiske utnyttelse og  av Guds skjønne, rene skaperverk. Det er formaninger og oppmuntringer til mennesket om etisk endring over for hverandre og over for naturen. Menneskets innsats er ikke forgjeves eller likegyldig. Den er den nødvendige forutsetning for, at Kristi frelsesgjerning, som anskues som en verdenshistorisk prosess, kan nå til sin lykkelige fullendelse.
Endelig ser hun i veldige syner de siste tider og Gudsrikets komme og hører englenes jubelsange.


Alt nedskrev hun ved Volmars hjelp, også noter til de sang, hun hørte, likesom hun lot male bilder av, hva hun så i sine syn.
Pavens aksept av hennes visjoner betød, at hun etter 31 år i stillferdighet anonymitet nå blev kjent over det meste av det kristne Europa. Det satte en omfattende brevveksling i gang med de største personligheter over hele den vestlige verden, som skrev og spurte henne til råds. Det betydde også, at tilstrømningen av kvinner, som ønskede at gå i klostret, økte. Kvinneavdelingen på Disibodenberg blev derfor snart for lille.

Da fik hun en visjon, som påla henne å reise bort med sine medsøstre til et nytt sted, som hun fikk utpekt: Det var et fjell omkring tretti kilometer fra Disibodenberg, hvor floden Nahe munner ut i Rhinen. Her hadde den hellige Rupertus levd, og her lå hans relikvier begavet. Her skulle hun grunnlegge et kloster. I 1150 kom så dagen, hvor hun med tyve medsøstre kunne ri avsted til det nye kloster på Rupertsberg ved Bingen.

Det kom snart mange besøkende, for Hildegards ry som legekyndig hadde spredt seg over hele Tyskland. Urtemedisinen hadde hun lært, fra hun som barn kom til Disibodenberg, men det særlige ved denne kvinne var hennes karismatiske utstråling, den var så sterk, at hun ofte kunne helbrede ved håndspåleggelse alene, og at hun ofte sanset, hvor et menneskes problem eller sykdom hadde sin rot, lenge før noen hadde fortalt henne, hva det dreide seg om. Likeledes kunne hun også helbrede mennesker som befant sig langt borte.
Folk fra alle steder av det store
Tysk-romerske rike spurte henne nå til råds om både teologi og politikk, om sunnhet og sykdom. Etter at hun hadde fått pavens anerkjennelse, anså man henne for at være profet. En av dem, som flere gange spurte henne til råds både pr. brev og ved personlig at besøke hennes kloster, var selve det store rikes keiser, Frederik Barbarossa, som hun gav strenge og kloke råd, og til sist måtte tåle Guds vredes ord i ansiktet, fordi han tiltok seg makt til at innsette andre paver end den rettmessig valgte. (Det var midt i investiturstriden).


I sin høye alderdom foretog hun fire store predikenreiser til hest og pr. skip Her predikede hun ikke kun i klostrene, men også på offentlige steder, hvilket var helt uhørt for en kvinne på denne tid.
I 1165, 15 år etter grunnleggelsen av
Rupertsbergklostret, var også det ved at være for lille. Derfor grunnlagt hun et nytt kloster oven for landsbyen Eibingen på den anden side av Rhinen, nesten på samme sted, hvor Abtei St. Hildegard ligger i dag. Resten av sitt liv seilte hun to gange om uken frem og tilbake for at bestyre også dette kloster. Hun døde i 1179, 81 år gammel.

 

Benediktinske klosterliv.

Hildegard var benediktinernonne, og hennes liv og hennes skrifter var likesom livet i hennes klostre gjennomtrengt av den benediktinske ordens spiritualitet. Det er den, som klostret i dag lever i ubrutt tradisjon.

De vesentligste aspekter i Hildegards livsoppfattelse er dypt forankrede i den benediktinske livsform:
Den benediktinske orden hører til de eldste kristne munkeordener. Den blev grunnlagt av Benedikt av Nursia omkring år 529. Hans klosterregel, Regula Benedikti, er mønsterdannende for størstedelen av de andre ordensregler: Det viktigste i denne regel er er kjærligheten til Kristus. Intet må overskygge denne kjærlighet. Og dens konsekvens er ETTERFØLGELSE. Kristi etterfølgelse er livsnerven i klosterlivet, som den også skulle være det i ethvert menneskes liv.
Kristi etterfølgelse betyder daglig - og dermed livslang - omvendelse fra selvsentreret vertslighet til Kristus sentrert hellighet. Det er det krav, som Gud stiller til sin skapning, det menneske som skulle ligne ham selv i Kristus. "Vær fullkomne, som deres himmelske Fader er fullkommen", sier Jesus.

Som hjelp og som støtte for sine munke i denne etterfølgelse, denne livslange utviklingsprosses, nedskrev Benedikt sin regel i 73 små kapitler.
Sentrum er klosterløfterne. De er ikke umiddelbart identiske med de klassiske klosterløfter om fattigdom, kyskhet og lydighet, som først oppstod i denne form i det 12. årh.

Benedikt krevde faktisk ennå mere av sine munker:
1) Stabilitet, dvs. et løfte om for alltid at blive bofast i det klosterfellesskap, som man én gang var gått inn i.


2) "
conversatio morum meorum" betyder omvendelse av mine skikker, dvs. omvendelse til klosterlig livsfølelse innbefattet fattigdom og kyskhet.


3) lydighet over for Gud Det betyder i praksis også lydighet over for klostrets abbed og paven, og lydighet under klosterreglen, som allerede i det 7. årh. også blev gjeldende for nonneklostre.


ORA ET LABORA, be og arbeid, er essensen av det benediktinske klosterliv. For i bønnen er man sammen med Gud. Derfor skal bønnen prinsipielt være evig, uopphørlig. Den skal gjennomtrenge alt. I praksis bedes timebønnene 7 gange i døgnet Hertil kommer så den daglige messe med feiring av eukaristien. Mellom tidebønnene er tiden fordelt likt mellom legemlig og åndelig arbeide, dvs. læsning av kirkefedrene og anden religiøs lesning. Til det "legemlige" arbeide regnes også intellektuell virksomhet, dvs. vitenskapelig og kunstnerisk arbeide.


Benediktinerordenen er gått inn i historien som en "kulturorden". Den fungerende gjennom hele middelalderen som sentrum for utdannelse, historieskrivning, bibliotekvesen og forskning i teologi, matematikk, medisin, så vel som for landbruk, vindyrkning og andre praktisk betonede erverv. Den var sentrum for kunstnerisk utfoldelse innen for alle former for
billdekunst, og for musikk, som ble dyrket både som det, vi i dag ville kaller kunst, og som vitenskap. Denne rike benediktinske tradisjon har været bakgrunnen for, at Hildegards usedvanlige og allsidige begavelse kunne utfolde sig.


Karakteristisk for den kontemplative benediktinerorden er dens vektingen av bønnen som livsform. Det betyder et liv i fattigdom, i konstant bønn. Det er en konsekvens av ordenens oppfattelse av Kristi etterfølgelse: Jesus bad mange ganger om dagen og var uopphørlig i kontakt med sin Fader. Det medfører en livsform, hvor alt bliver til bønn, også arbeide, måltider, samvær med andre mennesker. Alt blir hellig - blir Gudstjeneste. En slik livsform krever en konstant oppmerksomhet oppad og innad, altså et liv i
stilhet, i konstant meditasjon. Derfor kravet om tavshed. I nåtidens kloster er således kun en time om dagen avsatt til avslapning, til snakk og hygge i alminnelig forstand.
Alt dette har et overordnet formål: At bli stadig mere Kristus lik, å avstå fra sig selv, uten forbehold og i uendelig tillit å legge sitt liv i Guds hånd - å blive et med Kristus. Her er vi også ved det sentrale i Hildegards livsoppfattelse: Det er ethvert menneskes oppgave at gå "den mystiske vei" til en stadig inderligere forening med Gud, dvs. en livslang utviklingsvei eller
individuationsproces.

Profeten Hildegard

 Var Hildegard mystiker ?
Vita's beskrivelse av Hildegards liv og død viser, at samtiden så på henne som hellig, et menneske, som i usedvanlig grad var i berøring med Gud og derfor hadde innsikt i Guds hemmeligheter. Derfor fikk hun i sin samtid status som profet, et talerør for Gud, som man kjenne fra Det gamle Testamente. At det også var hennes egen oppfattelse, fremgår klart av hennes skrifter, som mange steder understreker hennes ydmyke status som ulærd og som kvinne. Men nettopp denne totale intethet er det, som kvalifiserer henne som et menneske, Gud kan åpenbare seg gjennom.

Mennesker med denne gjennom evnen har senere tider kaldt mystikere. i en vis forstand er Hildegard da også mystiker, men hennes mystikk er annerledes enn den, man møter hos f.eks. Bernhard av Clairveaux, Frans av Assisi, Mester Eckehardt, Katarina av Siena, Theresa av Avila, Johannes av Korset og Ignatius av Loyola, som alle gjennom streng askese, ofte årelange strenge øvelser med faste, ensomhet og meditasjon, når frem til en forening med Gud. Det er denne prosess, som har fått navnet "Den mystiske vei". Den fører gjennom forskjellige stadier av fortvilelse og dødsangst i "sjelens mørke natt" til de lykkeligste og helt ubeskrivelige oplevelser av guddommelig nærhet, som det skildres hos middelalderens store mystikere. Karakteristisk for de fleste av disse beskrivelser er, at den guddommelige nærhet oppleves i en art ekstase eller "henrykkelse", som det f.eks. kommer til uttrykk helt oppe i barokken i Berninis skulptur, "Den hellige Theresas henrykkelse".

Hildegards mystikk er ikke av denne art.
Hun hadde fra hun var ganske lille hatt sterke oplevelser av Guds nærvær, men hadde aldri selv gjort noe for at hensette seg til et annet bevisthetsnivå. Tvert i mot understreker hun, at hun alltid fik visjoner i vågen og nøktern tilstand, mens hun gikk i sitt daglige arbeide, og hun advarer rent ut mod overdreven askese og selvtukt. Hennes mystiske opplevelse har ikke den subjektive, følelsesmessige karakter, som man møter hos f.eks. Frans av Assisi i hans personlige innopptakelse av Kristi lidelse. Den har heller ikke den karakter av
brude mystik, av sjelens forening med den himmelske brudgom, som for noen mystikere er kulminasjonen på den mystiske vei, og som man f.eks. møter hos Bernhard av Clairvaux og Theresa av Avila.
Hildegards visjoner er veldige kosmologiske syner: Gud som verdensherskeren og Kristus som Logos, ordet, som blev kjøtt (menneske).
Dette mysterium, Guds Sønns inntreden i den fysiske, historiske tilværelse, er for Hildegard hele hennes fundament. På grunnen av det, bliver også mennesket guddommeliggjort og selv medskaper av verden, dvs. konkret medansvarlig for både naturen og historiens gang.
Så vel karakteren av Hildegards visjoner som deres innhold gjør da, at hun snarere enn mystiker må kalles profet på linje med de gammeltestamentlige. Hun blev da også av samtiden sammenlignet med
Deborah og Jeremias. Det understrekes av de tilnavne, hennes samtid brukte om henne: "Rhinens Sibylle" og "Profetissa teutonica".

Hennes samtid undet seg over de merkelige ting, hun kunne berette, og der foreligger flere breve fra høytstående geistlige personer, som skriver og spørrer henne ut om hennes mystiske oplevelser. Hun svarer dem omhyggelig og nøkternt. At der er tale om et guddommelig nærvær er hun ikke i tvil om. I flere av sine breve beskriver hun, hvordan hun opplever visjoner, mest utførlig i et brev til Wibert av Gembloux i 1175.
På det tidspunkt var Hildegards ry som seer spredt seg  ut over det meste av Europa, også til Nederland, hvor man på det tidspunkt kjente og leste hennes skrifter.
Wibert var født omkring 1125 i Gembloux ved Namur. Her lå et gammelt ærverdig benediktinerkloster, hvor han blev oppdraget og gjennomgikk en fremragende vitenskapelig utdannelse. Klostret rommet et av Vesterlandets største biblioteker, så han fikk et omfattende kjennskap til så vel Bibelen og kirkefedrene som til de antikke klassikere. Her blev han munk, og herfra skrev han til Hildegard for at erfare nærmere om hennes karismatiske gaver.
Hennes svar giver en usedvanlig klar beskrivelse av arten av hennes mystikk. Hun skriver:

Hildegard til Wibert av Gembloux:


De ord, jeg taler, har jeg ikke fra mig selv eller fra noe annet menneske, men jeg sier de slik, som jeg hører dem i det syn, som jeg fikk fra oven....
Gud virker hvor han vil for sin æres skyld og ikke til ære for det jordiske menneske. Men jeg er til stadighet fylt av sitrende frykt. For jeg har ikke den sikkerhet, som kunnskap og viden giver. Dog strekker jeg mine
hennder opp til Gud, for at han skal holde meg oppe, likesom en fjær, som uten vekt lar seg føre av sted av vinden ...


Fra jeg var barn, før mine knokler, nerver og årer ennå var blitt faste, og til denne time, hvor jeg allerede er over femti år gammel, gleder jeg meg over denne synskhedens gave i min sjel. Og min sjel stiger - sådan som Gud vil det - opp i disse syner til
himmeles høyder.
Men jeg ser ikke disse ting med de legemlige øyne og hører dem ikke med de ytre ører, jeg oppfatter dem heller ikke med mine tanker eller mine fem sanser. Jeg ser dem snarere i min sjel, selv om mine legemlige øyne er åpne. Jeg lider aldri av ekstasens bevisstløshet, men ser disse syner i våken tilstand dag og natt.


Det lys, som jeg ser, er ikke bundet til rommet. Det er meget, meget lysere enn en solgjennomskinnet sky. Hvor høyt, langt og bredt det rekker, ved jeg ikke. Det blir betegnet for meg som "Skyggen av det levende lys". Og likesom sol, måne og stjerner speiler seg i vannene, sådan stråler for meg i dette lyshav skrifter, ord og Guds kraft og visse av menneskers verker.
Og hva jeg skriver, det ser og hører jeg i visjonen, og jeg skriver ingen andre ord, end dem som jeg hører, og jeg skriver i
utilslipte latinske ord, sådan som jeg hører det i visjonen. For i synet bliver jeg ikke lærd, så at jeg kan skrive som en filosof. Ordene i dette syn lyder ikke som i menneskemunn, men er som en gnistrende flamme og som en sky, som beveger seg i den rene atmosfæren. Men lysets skikkelse er jeg ikke i stand til at erkjenner, likesom jeg jo heller ikke uhindret kan se på solskiven.
I dette lys ser jeg en gang imellom, men ikke ofte, et annet lys, som blir kalt "Det levende lys". Når og hvordan jeg ser det, kan jeg ikke si. Men så lenge jeg ser det, blir all sorg og angst tatt bort fra meg, og jeg føler meg igjen som en enfoldig ung jente og ikke som en gammel kone....

Og videre formaner Hildegard den spørrende munk om veien til erkjennelse:

Men også du, Guds barn, som søker Ham i troen og lengter etter Ham: Måtte han frelse deg: Se på Ørnen, som med sine to vinger flyver opp til skyen. Sårer den en vinge, så faller den ned på jorden og kan ikke komme opp igjen, selv om den gjerne ville heve seg til flukt. Sådan flyver også mennesket med begge fornuftens vinger, nemlig erkjennelsen av det gode - den høyre vinge - og erkjennelsen av det onde - den venstre vinge. Erkjennelsen av det onde tjener det gode, det gode blir gjennom erkjennelsen av det onde styrket og ledet, og sådan gir erkjennelse mennesket visdom.
O dyrebare Guds barn, løft din erkjennelses vinger til den rette vei
Over et menneske, der handler således, synger det himmelske kor Guds lov og priser Ham, fordi et menneske skapt av aske elsker Gud så meget, at han for Guds skyld regner seg selv for intet. Så hold deg oppe, kjære stridsmann, i denne kamp, for at du kan gå inn i den himmelske harmoni, hvor Gud sier til deg: Du hører til blant Israels barn

For i din sterke himmellengsel, holder du mellom gitterspaltene utkikke etter fjelltoppene. (Briefwechsel s.226).

Gudsfrykt og ydmykhet, fattigdom i ånden, er således forutsetning for gudserkjennelse. Det fremgår også av den allerførste visjon i Scivias, "Den lysende", hvor hun ser en lysende skikkelse, så fulle av herlighet, at hennes øyne blendes. Skikkelsen troner på et fjell. Ved  foten ser hun to skikkelser, den ene fra øverst til nederst oppfylt av øyne i så stort et antall, at seeren ikke engang kan se det menneskelige omriss. Det er "Gudsfrykten": 

I ydmykhet ser hun på gudsriket, helt oppfylt av at gjennomskue god og rettferdig streben.

Hennes menneskelige omriss er skjult under mengden av øyne,

- for ved sin uanvendte overvåkenhet, ryster hun den glemsomhet om den guddommelige rettferdighet av seg, som ofte får den menneskelige ånd til at falle i søvn, og hennes vaktsomhet blir ikke rystet av nyfiken forskning, som kun utarme tilværelsens dype mening.

Den andre skikkelse er et barn. Det er "Den fattige i ånden". Om henne sier Hildegard:

Ut over hennes hode veller en sådan flod av lys ned fra den, der lyser på fjellet, at du ikke kan se pikens ansikt. (Scivias s. 96).

Kun den fattige i ånden, som regner menneskelig kunnskap og viden for intet, kan bli overskyllet av Guds nådes lysflod.

Kun i erkjennelsen av egen utilstrekkelighet, i ydmykhet og frykt for det hellige åpner således menneskesjelen seg for den guddommelige lyskilde, og kan bli et "kar for guddommelig nåde", som C.G. Jung uttrykker det. Enfold, nøkternhet og selverkjennelse er grunnpilarene i denne åndelige holdning, som er forutsetning for den dype erkjennelse, som i urkristendommen også kaldes gnosis.

Den er Helligåndens verk, og har intet at gjøre med filosofiske og vitenskapelige spekulasjoner. Menneskets eneste mulighet for medvirke er at forholde seg årvåken og ydmyk i ånden, dvs. forholde seg like så åpent og uten forbehold som et barn.
Man har ofte tolket ordet ydmykhet som det at forringe seg selv, gjøre seg selv lille, krype i støvet for Herren. Men det er ikke ordets opprinelige betydning. Å være ydmyk er å være "myk" eller bløt, dvs. åpen, frimodig, ta imot virkeligheten som den er, som en bløt nypløyd mark, der venter på såkornet.

Det, der i verdens øyne var en svakhet og en diskvalifikasjon, nemlig å være kvinne, og dermed pr. definisjon svag, ydmyk og ulærd, det blev i forhold til Gud nettopp det, som gjorde, at hun kunne motta visjonens gave. Hun får visjoner gang på gang pålagt i disse visjoner, at hun ikke må ta hensyn til menneskelige regler og konvensjoner, når hun skriver, men skal skrive åpenbaringene ned presiss, som hun mottar dem.

Det betyder, at de preges av en intuitiv, feminin form, som sandelig ikke mangler kraft og skjønnhet, men til gjengjeld er fri for nedarvede spissfindighet i både tenkning, språk, billeder og musikk.

Et eksempel er hennes melodier, der er karakteristiske ved en viltvoksende, feminin karakter, som adskiller dem fra den samtidige gregorianske sang: De har et større toneomfang - enkelte ganger flere oktaver innen for en enkelt sang. Og videre beveger de seg ofte i store gotiske spring, tit umiddelbart etter hverandre i oppadgående retning, hvilket heller ikke ses i den gregorianske koral, som er preget av ro, anonymitet og en romansk askese. Et trekk, som også vitner om hennes intuitive konception av musikken, er, at den i høyere grad enn den gregorianske er preget av de tonearter, som nettopp nå begynner å stikke hode frem i den verdslige musikk: Dur - mol, som ellers først kjemper seg vei innen for kirkemusikken flere hundrede år senere og dermed langsomt fortrenger det gamle kirketonale system.

Mystikkens virkelighetssyn

På bakgrunn av Hildegards egne uttalelser må man konkludere, at hun ikke kan kalles mystiker i ordets sedvanlige forstand.
Hvis man derimot ved begrepet mystikk forstår en mystisk oppfattelse eller forholdsmåte til virkeligheten, ja så var jo hele middelalderen gjennomsyret av mystikk.
Det er denne mystiske virkelighetsoppfattelse, som er nøkkelen til forståelse av middelalderens tenkning, diktning, kunst og musikk, ikke minst hos Hildegard av Bingen.
Hva er da kjernen i dette mystiske virkelighetssyn ?

I din sterke himmellengsel holder du mellom gitterspaltene utkikke etter fjelltoppene, skrev hun til den spørrende, søkende munk.

Lengselen etter fjelltoppene er den energikilde, som lar lyset skinne inn gjennom den jordiske tilværelses gitterspalter. Derfor er enhver religiøs lengsel uttrykk for en mystisk forholdsmåte til tilværelsen. I den forstand er Hildegard mystiker, på samme måte som hele det grunnleggende virkelighetssyn for middelalderens kristne enhetskultur var preget av mysteriets dimensjon.
I særdeleshet er den mystiske virkelighetsforståelse grunnlaget for klosterlivet, hvis hele formål er en vandring på "den mystiske vei" mot et stadige intensere samliv med Gud. Det betyder ikke, at man som i nyplatonismen og gnostisismen oppfatter den fysiske verden som en illusjon og legemet som sjelens fengsel. Tvert i mot er det nettopp karakteristisk, at mange av de største mystikere har været overordentlig praktiske og utadvendte mennesker. Det gjelder også for Hildegard.
Mystikerne hviler i Gud, men får nettopp derfor mot og kraft til også at virke i hverdagens utadvendte liv, fordi de ikke ser Gud som adskilt fra verden, men nettopp inkarnerte i den i hele dens fysiske virkelighet. De tilbeder Guds transcendente majestet, og åpner samtidig deres hjerte for hans immanente nærvær. Gud er altså for mystikeren både transcendent og immanent, over verden og i verden. Det mest grunnleggende trekk, at Gud, den transcendente og immanente, beskrives som en person, som man i kjærlighet henvender seg til. Han er ikke kun en overveldende og ubegripelig instans, eller abstrakt tomhet eller fylde, men han er først og fremst kjærlighet. Paulus sier:

Én er Gud og alles Fader, han som står over allting, virker gjennom allting og finnes i alt (Ef4,6).

Dette gjennom er en ny dynamisk kvalitet, noe man ofte er tilbøyelig til at glemme, kanskje særlig i protestantisk kristendom, som har en tendens til at forholde sig temmelig teoretisk til tilværelsen og innskrenke gudsforholdet til et isolert privatforetagende, der ikke får konsekvenser i utadrettet praktisk endring. Dette gjennom betyder jo, at Guds kjærlighet skal formidles til alt det skapte gjennom menneskers kjærlighet. Dvs. at hvert enkelt menneske er personlig ansvarlig for at formidle Guds kjærlighet videre ut til omverdenen i den praktiske dagligdag. Gud vil handle gjennom dine og mine hender.
Denne kjærlighet til alt det skapte får sin næring fra den stadige bevissthet om Guds nærvær. Mystikeren befinner seg i en indre uopphørlig samtale med Gud.

Det er i denne tilstand av uopphørlig indre kjærlighetsfullt samtale med Gud, man må forestille sig, Hildegard har levd. Det må være forutsetning for hennes umiddelbare mottaglighet for profetiske åpenbaringer.
Imidlertid har jo de færreste et sådant intenst samliv med Gud. De må først gå den lange mystiske vei, som i kristen tradisjon ofte inndeles i fem faser:

Den lange mystiske vei

1) Omvendelsen: Mennesket våkner til bevissthet om en guddommelig virkelighet. Denne erfaring er ofte plutselig og etterfølges av følelser som glede, befrielse og fred.

2) Renselsen: Mennesket, som første gang har sett et glimt av Guds herlighet, bliver oppmerksom på sin egen begrensning og usselhet. Det forsøker, drevet av lengsel og kjærlighet å bygge bro over avstanden gjennom et strengt asketisk liv for at intet skal stå i veien for dets forening med Gud. Denne utviklingsfase er uhørt krevende og ofte smertelig. Her forsøker mennesket at frigjøre sig fra alt det, som sperrer for veien til Gud, dvs. egoets selvhevdelse: Begjær og hovmod. På dette stadium er klosterløfterne, fattigdom, kyskhet og lydighet en støtte i kampen for at oppnå den ydmykhet~ der er forutsetning for at komme videre: Fattigdommen er en fattigdom både i materielt og åndelig betydning. Kyskheten er den renhet eller tomhet, der oppstår i sjelen, når den frigjøres fra personlig begjær, og lydigheten er den oppgivelse av egenviljen, som åpner for hengivelsen og kjærligheten til Gud og nesten.

3) opplysningen (illuminationen): Når mennesket ved rensningens vei har frigjort seg fra alt, som holdt det til den timelige verden, gjenvinner det den gledesfyllte bevissthet om den guddommelige virkelighet, men på et foredlet og utdypet plan.
I denne fase kan forekomme visjoner, ekstaser. Sådanne fenomener behøver likevel ikke at være uttrykk for en særlig høy grad av "hellighet", og bør ikke i seg selv tillegges større betydning, likesom disse tilstanden aldri kan være et mål i sig selv. Men erfaringen av det guddommelige nærvær, "opplysningen" er en så gjennomgripende og overveldende erfaring, at der hos mange mystikere ikke er behov for ytterligere streben. Hjertets kar er fylt til randen med guddommelig nåde og kan ikke romme mere.

Enkelte mystikere har likevel følt seg dratt ennå lengre. De kommer da inn i den fjerde fase:

4) "Sjelens mørke natt": Bevistheten, som på det tredje stadium har sett det guddommelige nærværs lys, må nå gjennomgå et tilsvarende intensivt mørke, en følelse av total gudsforlatthet. I den første renselse blir de legemlige behov tuktet og alle sjelekrefter innstilt på den guddommelige virkelighet. I denne andre renselsesfase løsnes det personlige egos dypeste røtter, egenviljen. All menneskelig lengsel etter personlig lykke og tilfredsstillelse renses bort. Det er, hva mystikerne har kallt "den åndelige korsfestelse". Sjelen føler sig helt og holdent overgitt til Gud, gir uten forbehold slip på egoets individualisme og forberedes derfor til det siste stadium:

5) Foreningen eller unio mystica, som er mystikkens egentlige mål og mening. På dette stadium er mystikeren helt et med Gud. Han har funnet sin egen innerste kjerne, er blitt "hel", hellig. Etter den forutgående opplevelse av "åndelig korsfestelse" kan denne tilstand oppfattes som en oppstandelse, en ubeskrivelig lykkelig tilstand av lys, av dyp ro og visdom. I mystikkens bildespråk kalles denne kulminasjon "Det åndelige bryllup". Her fullbyrdes menneskets guddommeliggjørelse, den personlige Kristusprosess. Nå kan det med Paulus si: "Jeg lever nå ikke lengre, men Kristus lever i meg".

Av Hildegards skrifter fremgår ikke, at hun selv har gjennomlevd den mystiske vei i form av en personlig utviklings- eller individuationsprosess. Det er grunnen til, at hun nok ikke i tradisjonell forstand kan kalles mystiker. Men den mystiske tilværelsesforståelse er en forutsettning for hele hennes tankeverden og opplevelsesmåte. Hennes visjoner er således ikke et resultat av en bevist fremkalt utviklingsprosses ved den mystiske vei. De er snarere et vitnesbyrd om, at hun så at si allerede fra fødselen av har befunnet seg på det stadium av åpenhet og ydmykhet, som normalt er utviklingsprosessens sluttmål.

For den mystiske tilværelsesforståelse er virkeligheten dyp, et mangfoldig speil for den guddommelige sannhet.
Verden er således et symbolsk uttrykk for det guddommelige, og alt skal derfor tolkes på flere nivåer. Denne symbolske fortolkning gjennomsyret tenkemåte gjennom hele middelalderen og preger da også alle
uttryksformer innen for billedkunst, diktning og musikk. Intet er i middelalderen til kun for sin egen skyld, men er alltid samtidig et medium for dypere tolkninger. Den mangedimensionale virkelighetsopfattelse uttrykkes i følgende strofe:

"Omnis mundi kreatura quasi liber et pictura
nobis est et speculum":

"Denne verdens skapning er en bok, et maleri og et speil for vår væren". ( Eksemplet er fra H.J.Frederiksen og Lise Gotfredsen: Troens bilder, 1988).

Allerede Origenes i 200-tallet omtaler denne tilværelsestolkning. Den beskrives også av Cassianus, som omkring år 420 gjør rede for fire nivåer i fortolkningen av begrepet Jerusalem: På det bokstavelige plan er Jerusalem den jødiske hovedstad ,som Jesus red inn i Palmesøndag. Det neste plan er det allegoriske: Her betyder Jerusalem Kristi Kirke, den såkalte Ecclesia Spiritualis. Det tredje nivå er det moralske eller tropologiske: Jerusalem bliver på dette plan tolket som menneskesjelen, som Kristus nå skal dra åndelig inn i. Det siste nivå er det analogiske, hvor den er Apokalypsens himmelske stad, som sjelen skal stile imot og forstille seg i all dens herlighet.

En slik fortolkningsmåte gir rom for alle menneskelige utviklingstrinn i tilegnelsen av skriftene og fortolkning av naturen og av kunsten like fra den enkle konkrete oppfattelse til en nesten transcendental erfaring.
Tradisjonen går tilbake til oldtiden, men ennå i høgmiddelalderen er denne forståelse intakt. Det fremgår således av
Bonaventuras uttalelse (midt i 1200-tallet) om, at de tre stadier, som befinner seg over det helt konkrete, svarer til erkjennelsesstadierne på "Den mystiske vei": Via purgativa, illuminativa og perfektiva, altså renselsens, opplysningens og fullendelsens vei.
Her finner man også forutsetning for at fatte litt av mysteriets hemmelighet og kraft, som er så fundamental i forståelsen av sakramentene i Hildegards teologi: Kristus som på én gang Gud og menneske, eukaristien som på én gang brød og vin, og Kristi legeme og blod. Kun hvis både den guddommelige og den fysiske dimensjon er intakt, kan kontakten sluttes og en høyspenning av ufattelig styrke sende sin forvandlende kraft fra Gud til menneske.

Her tror jeg også, man finner forklaringen på, hvorfor de kristne, gnostiske evangelier adskiller seg fra de kanoniserende og blev forkastet: De er jo fremstillinger av de samme historiske begivenheter, men de fokuserer nesten entydig på det esoteriske, psykologiske nivå, mens det bokstavelige, dvs. det eksoteriske, den historiske, fysiske virkelighet, bagatelliseres. Dermed bliver hovedvekten lagt på menneskets egen innsats i den subjektive, psykologiske individuationsprosess, mens inkarnasjonen, og dermed også Kirken som Kristi fysiske manifestasjon i verden, hans mystiske legeme, og sakramentene mister deres fundamentale betydning i frelsesplanen. Det var denne esoteriske, gnostiske oppfattelse, som var det sentrale i kjetternes kristendomsforståelse. Derfor utgjorde kjetterbevegelsene en reel risiko for underminering av Kirken i middelalderen, og derfor kjempet Hildegard som en løvinne for at åpne sin samtids øyne for konsekvensene av kjetternes lære.


Hva som skjer, når man i stedet utelukkende fokuserer på det eksoteriske, på det konkrete, fysiske og historiske nivå, ser vi i de avmytologiserende og historiekritiske retninger innen for især protestantisk teologi, hvor den eksistensielle dimensjon er i fare for at tørke inn for kun at etterlate en kristen morallære, som vanskelig lar seg utskille fra en rent verdslig, humanistisk, og derfor like så vel som den gnostiske overflødiggjør frelsesmysteriet, sakramentene og Kirken som guddommelig institusjon.


Mot denne vertsligjørelse tendens i Kirken kjempet Hildegard like så heltemodig som mot kjetterne i sine breve til kirkelige myndigheter og i de dundertaler, hun holdt på sine lange prekenreiser til kirker og klostre i Syd- og Mellomtyskland. For allerede i det 12. århundreder forsøkte
vertsligjørings krefter å redusere kristendommen til noe, som kunne rommes innen for en menneskelig målestokk, dvs. at de avskaffe mysteriets livsnerve, dets hemmelige kraft, den guddommelige dimensjon. Det gav seg utslag i forskjellige reformasjonsforsøk, som først slo endelig gjennom med Luthers reformasjon i forbindelse med renessancens humanistiske menneskefrigjøring.

For den mystiske virkelighetsforståelse, for den sakrale helhetstenkning, er sannheten én, men den omfatter både den reale, fysiske dimensjon og den guddommelige, dvs. både den eksoteriske og den esoteriske.
Denne symbolske, mangedimensjonale oppfattelse av virkeligheten er forutsetning for Hildegards helhetstenkning, og for den grunnleggende mystiske forholdsmåte til tilværelsen, som gjennomtrenger middelalderens hele univers, og som i dag ennå er bevarte i den katolske kirkes lære og liturgi.

 

Det kosmiske menneske


 

Å erkjenner denne sammenheng mellom virkelighetens nivåer kaldes mystisk realisme.
Det er en gjenoppdagelse av den dynamiske spenning mellom det guddommelige og det menneskelige, den veldige kraft, som strømmer inn i tilværelsen, fordi Gud i mysteriet slutter kontakten mellom menneskets fysiske og konkrete verden og sin egen guddommelige eksistens.
Den mangedimensjonale virkelighet, den mystiske
heletsoppfattelse, er også kjennetegn for Hildegards syn på mennesket, på dets forhold til naturen og forholdet mellom legeme og sjel.

Mennesket bærer jo himmel og jord og hele skaperverket i seg selv. I ham er alt allerede skjult til stede.

Mennesket er altså et speil av verden og bærer i sitt legeme det samlede skaperverk:

Og Gud skapte menneske i sitt bilde, så det lignede ham. Han ville, at nettopp denne skikkelse i seg skulle bære hans hellige Guddom. Av samme grunnen avbildet han hele skaperverket i mennesket, likesom jo også hele verden utsprang av hans ord.

Derfor bruker hun - i overensstemmelse med tradisjonen fra oldtiden  - begrepet "mikrokosmos", dvs. "den lille verden" om mennesket i motsetning til "makrokosmos", verdensbygningen.
Mennesket er skapt til at være hellig, være Guds bilde og være medskaper av verden. Hildegard tror på det gode i mennesket og på den guddommelige kraft, som ligger inne  i den åndelige dimensjon, som mennesket er i stand til at alliere seg med, hvis det åpner seg for den tapte enhet med Gud. Hun forstår hermed ikke kun det guddommelige i enkelttingene, men de krefter, som utgår fra Gud, som hun kaller "
virtutes", dyder, dvs. Helligåndens levende kjærlighetskraft, som er virksom overalt i den mest konkrete hverdag, og som hjelper og støtter mennesket på helliggjørelsens vei.
I
Liber divinorium operum, Boken om Guds skaperverk, ser hun denne helhet i et veldig syn: Kosmomennesket.

Og på den sydlige himmel så jeg inn i Guds dype hemmeligheter og så et underskjønt bilde. Det hadde skikkelse som et menneske. Hans ansikt var av en sådan skjønnhet og klarhet, at jeg bedre hadde kunnet se inn i solen enn i dette ansikt. En bred ring av gull lå om hans hode. Over denne ring kom et annet ansikt til syne som en gammel mans.... Skikkelsen talte således:
"Jeg, den høyeste og ildfylte kraft, har tent hver gnist av liv, og død utgår ikke fra meg. Jeg råder over alt, hva der er til. Med mine vinger omfavner jeg verdens krets: Med visdom har jeg ordnet altet. Jeg, den guddommelige værens ildfylte liv, flammer i markenes skjønnhet, jeg lyser i vannene og brenner i sol, måne og stjerner. Med hver luftning vekker jeg alt til liv...
Og sådan hviler jeg skjult i hele virkeligheten som ildfullt kraft. Alt brenner gjennom meg, som åndedrettet
uophørlig bølger gjennom mennesket, likesom ildens flamme, der beveges av vinden. For jeg er livet. Jeg er også logos, som bærer ordets tonende luftstrøm, ordet, ved hvilket alt er blitt til. I alt ånder jeg liv, så at intet etter sin art er dødelig. For jeg er livet. Jeg er det altomfattende liv: Ikke slått frem av stein, ikke blomstret frem av kviste, ikke fremgått av noen mans avlekraft. Tvert i mot har alt liv sin rot i mig. Logos er roten av hvilken ordet blomstrer frem." 

Den talende er kjærligheten, Guds brennende, skapende kraft, kjennetegnet ved Helligåndens røde farge.

"Og sådan ånder jeg i det levende. For alt liv gløder i meg. Jeg er livet uten begynnelse og uten ende. Dette liv er Gud, uopphørlig skapende, et liv i trefoldig kraft. For evigheten kalles "Faderen", ordet "Sønnen" og åndedraget, der forbinder de to, "Den Hellige Ånd"-"
Dette underskjønne vesen i et menneskes skikkelse er den himmelske Faders kjærlighet. Den har skikkelse som et menneske, fordi Guds Sønn, da han ikledd seg kjøtt, frelste det fortapte menneske i kjærlighet. - Derfor lyser hans ansikt i en sådan skjønnhet og klarhet. 

Den treenige Guds skapende kjærlighet beskrives ofte av Hildegard som en kjærlighetsomfavnelse, på én gang dynamisk og statisk. Guds frelsende kjærlighet er "Ordets livs kilde", den andre guddommelige person i Treenigheten, Kristus. I hans menneskeblivelse ser Hildegard Guds favnende morskjærligheten, som er kommet ned til oss. Det er den, der i omfavnelsen giver oss livets næring, den står oss bi i fare. Det er den dypeste og blideste kjærlighet, som viser oss veien til omvendelsen.

Nå utvider det profetiske syn seg og bliver ennå dypere: Seersken ser inn i Guds hjerte: I kjærlighetens favn viser seg en veldig sirkel, et kretsende hjul:

Guddommen er i sitt forsyn og i sitt verk like som et hjul, som på ingen måte kan deles, fordi det ikke har begynnelse eller ende. Ingen kan fatte Guddommen, for den er uten tid. Og like som en krets omslutter sitt innhold, så omslutter også Den Hellige Guddom ubegrenset alt i seg og overskrider alt. 

Dette hjul er universet, makrokosmos, med konsentriske sirkler av glødende ild, bølgende vann, luft, skyer, vinde, stjerner, sol og måne. Og midt i elementene jordens krets. Midt i denne jord står mennesket, mikrokosmos, veldig i sin nakne skjønnhet med armene vidt utbredt i korsform, favnende hele universet: hender og føtter berører de ytterste kosmiske luftlag, hvor vindene utspringer under de himmelske lag av ild og vann. Fra elementene, fra vindene, og himmellegemene går et nettverk av stråler, energistrømme, som forbinder menneskets mikrokosmos med universets makrokosmos:

Midt i verdensbygningen står mennesket. For han har mer å betyde enn alle andre skapninger, som er avhengig av verdensstrukturen. Av skikkelse er han ganske vist lille, men av sjelekraft veldig. Med hode oppreist, føttene på den faste grunnen, formår han å sette både de øvre og de nedre lag i bevegelse. Hva han bevirker med sin høyre og venstre hånd, det gjennomtrenger verdensaltet, fordi han i kraft av sin sjels styrke har muligheten for at sette slikt i verk. Likesom nemlig menneskets legeme er større enn dets hjerte, således er også sjelens krefter veldigere enn kroppens, og likesom menneskets hjerte er gemt i legemet, således er også legemet omgitt av sjelens krefter, da disse strekker seg ut over hele jordens krets. For likesom mennesket med de legemlige øyne ser alle slags skapninger, sådan ser han med troens øyne overalt Gud. 

Gud er det, som mennesket erkjenner i hver eneste skapning.
Gud er altså immanent i hele verden, i alt det skapte. At Gud skager, betyder at han deler seg selv ut, samtidig med, at han stadig er helheten. Den mystiske helhetsforståelse eller den mystiske realisme er å se inn bak det fysiske og se Gud i alle de skapte ting, at erkjenner Gud som både transcendent og immanent.
Kosmos og historie er Guds store speil. Det er en eneste sammenhengende orden, hvor alt gir hverandre svar. Hele verden lever i en kosmisk forbund, likesom også mennesket lever i et dialogisk forhold til Gud. Mennesket er ikke kun til for sin egen skyld, men for at bruke sin
fortrinsstilling i den omkringliggende natur for at forme den som omverden, idet han erkjenner sin kroppslige som en guddommelig oppgave til at fullende verden som skaperverk. Gud har gitt mennesket sanser og kroppslige, for at det skulle utøve et verk i den skapte verden, og gitt det fornuft, for at det skulle erkjenner Gud som Skaper.
Verden og menneske er et. Da mennesket vendte seg bort fra Gud, falt hele verden derfor i kaos. Kristi frelsesverk tar sikte på mennesket med hele dets verden, også legeme og natur. Frelsen er derfor ikke et abstrakt og personlig foretagende, men en kontinuerlig allmenn og historisk helbredelsesprosess omfattende alt det skapte.

Kjærligheten er skapelsesprinsipp så vel som frelsesprinsip. I menneskeskikkelse ville Gud åpenbare seg for allverden. Ifølge Hildegard var det således ikke en følge av syndefaldet, at han ville blive menneske i Jesus Kristus, men det lå allerede fra evighet av i hans skaperplan: Gud er blitt menneske for at mennesket skulle bli guddommelig. Skapelse og inkarnation utspringer av samme kilde: Guds kjærlighet. Gjennom den vil også frelsesverket fullbyrdes, ikke alene som en individuell frelse av det enkelte menneske, men som en kosmiske begivenhet, en verdensomspendende Kristus-prosess.

Kjærlighetsskikkelsen, som i Hildegards visjon bærer kosmoshjulet i sitt hjerte, utsender sin ånde som lysende energistrømme gjennom hele universet. Guds skapende kærlighet som opprinnelse til alt liv står med hjulet som symbol på den uopphørlige bevegelse, som skaper, bærer og nærer menneske og univers. De lys stråler, som utgår av kjærlighetens munn, forbinder mennesket med universet og dets elementer. Universets mangfoldighet står i forbindelse med mennesket gjennom kjærlighetens usynlige nettverk, verdensnettet, som sammenknytter mangfoldigheten i en altomfattende kjærlighetens enhet.

Mennesket, skaperverkets sentrum, elsket Gud så høyt, at han satte det som sin medregent over hele skaperverket. Hele naturen står til mennesket disposisjon, for at det skal herske over den og være ansvarlig for den. Den er innebygd i menneskets legeme og sjel og er med kjærlighetens energi strømme umiddelbart forbundet med den. Derfor skal legemsdelene, sinnets krefter og sjelelivet sees i universell sammenheng. Derfor har alle verdenslove og naturkrefter en dypere dimensjon: Kosmos bærer en antropologisk grunnstruktur. Hildegards bilde på denne sammenbinding er verdensnettet. Det blev gitt i menneskets hånd, da Gud satte det på verdensdomstolen. Ganske vist er mennesket selv flettet inn i dette verdensnett med sine biologiske og sosiologiske bindinger; og holder det verdenselementene i sin hånd og kan påvirke dem ved at bevege nettets tråde. Hvert øyeblikk i sitt liv må det derfor beslutte seg for eller imot Gud. For det er "homo rationalis", dvs. en skapning, der har mot, myndighet og fri vilje til at treffe beslutninger og til at bære ansvaret herfor - medansvar for frelse eller fall. Ifølge Hildegard finnes der ingen tomme steder i vår eksistens, ikke et øyeblikk, i hvilket mennesket ikke må orientere seg til høyre eller venstre, opp eller ned, og i hvilket det ikke må beslutte sig for godt eller ondt. Hvis det åpner sitt hjertes øyne, vil alt det visne grønnes, korn og vin vil vokse ved den hemmelige grokraft, som ligger gemt i de kosmiske krefter og i historiens utvikling. Hva mennesket beslutter, får altså konsekvenser utadtil, for fra menneskets hjerte går det en vei til verdensaltets elementer.

Som mennesker bærer vi derfor et uhyre ansvar. Av oss avhenger det, om kosmos og historie skal gjennomlyses og nå til fullendelse, eller - hvis vi svikter - om vi derved river hele skaperverket med oss i kaos.

Ansvaret er her i det 21. århundreder blitt synlig for enhver. Ingen kan nå være uvitende om, at vi har sviktet, og at vi stadig svikter hvert øyeblikk. Vi splitter helheten opp i et kaos av flerhender i total mangel på sammenheng. De døende skog, de golde uttørkede ørkener er bilder på den forsømte og uttørkede menneskesjel. Menneskets kosmiske misjon er mislykkedes. Mennesket, som i forbund med Gud skulle være verdens herre, er blitt "homo rebellis", en opprører. Med sin fremmedgjørelse svikter vi ikke kun oss selv, men bringer alt i verden i forvirring og kaos.
Allerede i det 12. århundreder hørte Hildegard naturens nødrop, en rystende klage og anklage, som i dag rammer oss hardere enn noen gang:

Og jeg hørte, hvordan elementene med et vilt skrik vendte sig til Gud. De ropte: Menneskene velter oss rundt som i en kvern med deres onde gjerninger. 

Menneskene er ansvarlige for, at naturens balanse er nær å bryte sammen, som det for Hildegard viste seg i klimatiske katastrofer, luftforurensning og misvekst: Like så utspyr luften talrike urenheter på grunnen av menneskene, idet den utsender en naturstridig og usund fuktighet, som får alt til at visne - planter, frukter og alt det grønne, som skulle ha tjent mennesker til ernæring. (LVM,147)

Videre ser Hildegard en slags tåke eller sky, som avsvir alt grønt på jorden og slår mennesker og dyr med dødelig sykdom, så at mennesket ikke mere våger å åpne sin munn.

Menneskets voksende frigjørelse fra alle bindinger førte den gang som nå menneskeheten inn i en global tilstand av depresjon og terror. På tre nivåer er denne binding brutt: Forholdet mellom menneske og natur, mellom mennesker innbyrdes og mellom mennesker og Gud. Det er dette brud, denne løsrivelse fra den guddommelige enhet, der er den grunnleggende synd. Den har ført mennesket ut i fremmedgjørelse, har fordrevet det fra dets fedrenearv, utsatt det for alle farer, for sorg og angst og gjort det hjemløst.
Derfor befinner mennesket seg nå i en tilstand av uorden, av
bortvendthet fra Gud. Der gud skapte orden, som Gud i begynnelsen satte mennesket i, har i syndefaldet forvandlet sig til en uorden, en kaostilstand, som har utløst en kosmisk katastrofe: I apokalyptiske bilder beskriver Hildegard igjen og igjen sammenhengen mellom menneskets bortvendthet fra Gud og avsporingen av natursammenhengene.

Menneskets ansvar over for Skaperen er derfor at være medarbeider på at gjenopprette den gudskapte orden, på så vel det mikrokosmiske som det makrokosmiske plan.
Gud vil, at mennesket blir medskaper. Derfor er det livsnødvendig for mennesket så vel som for verden, at dialogen med Gud holdes levende. Hvis mennesket vender seg bort fra sin Skaper, frigjør seg fra Guds dynamikk, synker det ned i elendighet og river dermed hele verden med seg i kaos og ødeleggelse og depresjon.

Hildegards appell til middelalderens mennesker var derfor: Omvend dere, fra egoisme og materialisme, fra sløvhet til enheten med Gud.

Hildegard profet for en ny tid?


 

Hildegard av Bingen blir i dag ofte tolket som profet for en universell holisme, som vil holde sig fri av alle institusjoner og la kjærligheten alene være ledende instans for det enkelte menneske. For er det ikke denne holdning, hvor alle religioner og all humanisme samles i én universell kjærlighetens "Kirke", hvor hvert menneskes egen samvittighet er høyeste instans, der er det mest fullgyldige uttrykk for en menneskehet, som har utviklet seg frem til en høyere bevisthetstilstand ?

Hildegard ville selv ta avstand fra en sådan universell deisme eller humanistisk holisme, fordi den ser bort fra mysteriets jordforbindelse: Den inkarnerende Gud, Kristus, som ble kjøtt og blod i fysisk og historisk virkelighet, og som fortsatt er fysisk nærværende i forvandlingen av brød og vin, og i sin hellige katolske, d.v.s. universelle, Kirke, som Hildegard derfor i overensstemmelse med Paulus og den kirkelige tradisjon kaller Kristi "mystiske legeme".

Den avgjørende forskjell mellom Hildegards Kristus-sentret holisme og New Age-fortolkningen av henne ligger altså i mystikkens realistiske dimensjon: New Age-oppfattelsen hviler i en allmenn, tidløs og anonym religiøsitet med røtter i nyplatonisme, gnostisisme og med inspirasjoner fra østens filosofi. Den ser den guddommelige inspirasjon som et evig, upersonlig eller abstrakt kraftfelt, som nærer menneskets lengsel etter en bedre verden, men som har svært ved at finne fotfeste i en ytre objektiv virkelighet, fordi den ikke er fundert i den fysiske dimensjon og i en konkret historisk instans.

I motsetning er det karakteristisk for mysteriet hos Hildegard og i middelalderens kristne enhetskultur generelt, at det er fundert i den fysiske og historiske virkelighet, nemlig i inkarnasjonen, i Jesu død og oppstandelse og i Kirken som den konkrete, fysiske manifestasjon av hans mystiske legeme - det som fortsatt sikrer hans fysiske og guddommelige nærvær i historien. Kirken som på én gang guddommelig og menneskelig instans har derfor i Hildegards teologi den sakramentale karakter, der er i stand til at formidle Helligåndens guddomskraft og kjærlighet til mennesker i en stadig fremadskridende helliggjørelsesprosess på det individuelle så vel som på det kollektive plan.

Hildegards appell til middelalderens mennesker var VEND OM, gå hellighetens vei, vend tilbake til enheten med Gud.
I sakramentenes og Kirkens guddommelige dimensjon ligger den helliggjørende kraft, som kan forvandle mennesket,  gi det dets guddommelighet tilbake, gjenopprette det brutte forhold til Gud og dermed til medmennesket og til naturen. Hvis mennesket i ydmykhet åpner sitt hjerte for Helligåndens kjærlighetskraft, kan det bli Guds medarbeider i den verdensomspendende
Kristusprosess, som involverer hele skaperverket og hvert eneste menneske på jorden.

Kan Hildegard med denne appell si nåtidens mennesker noe, de kan bruke?
Er det ikke en reaksjonær utopi å forestille seg en sakral helhetstenkning som Hildegards gjenopptatt i våres moderne materialistiske verden? Det vil det nok være for de fleste i et land som Norge. Ikke desto mindre har Hildegards Kirke overlevert og som en annen Noahs ark i al
ubemerkethet fraktet oldtidens og middelalderens helhetstenkning og guddommelige målestokk uskadet gjennom verdsliggjøring syndflod av nihilisme, materialisme og åndelig nød. Den har derfor her ved begynnelsen til en ny tidsalder igjen kunnet lukke opp for de gamle erkjennelser og fruktbargjøre dem i en ny og positiv holdning til den moderne verdens realiteter og til en kritisk vitenskapelighet i den teologiske forskning.
Den kollektive og globale tenkning er her like så intakt, som den var i Hildegards og det 12. århundrenes holisme, men den er satt inn i den nåtidige historie og kultursammenheng i en gjennomgripende nytenkning, som især er gått for seg fra 1962 til 1965 i det 2. Vatikankonsil.

Midt i den moderne verden er den sakrale holisme fastholdt. For også i den moderne katolske teologi forstås Kirken som et mysterium, dvs. på én gang som en menneskelig og høyst forkrenkelig institusjon - og som Kristi mystiske legeme. Derfor kan man fastholde Bibelens, middelalderens og Hildegards monumentale forestilling om den kosmiske Kristusprosess, som i nyeste tid også synes at dukke opp innen for naturvitenskap, filosofi og psykologi.

Men den avgjørende fortrinn frem for disse nye verdslige visjoner om en verdensomspendende åndelig utviklingsprosses er mysteriets høy spenning mellom den fysiske og den guddommelige dimensjon. For nettopp i kraft av, at den også er en menneskelig og solid historisk forankret institusjon, er den i stand til - med guddommelig autoritet  - at handle aktivt og praktisk i verden i forhold til politikk, miljø, sosiale og kulturelle anliggender.
Troen på Kirken som guddommelig instans impliserer jo også dens guddommelige autoritet i forbindelse med fortolkning av Bibelen i relasjon til historiens utvikling og til nye kulturers møte med kristendommen. Det betyder en ny fruktbar åpenhet over for psykologiske dimensjoner og frem for alt en ny åpenhet over for annerledes tenkende, både uten for og innen for kristendommen.

Hildegards visjon om Kristi mystiske legeme som en verdensomspendende kjærlighetens Kirke har således fått nyt liv blant moderne visjonære teologer. Det fikk sin første konkrete manifestasjon i Assisi i 1987, da den katolske Kirke møttes med representanter for alle verdens store religioner for i kjærlighetens ånd å be om fred i verden.
På plassen foran San Francescokirken møttes Paven og de andre kristne kirkeledere med religiøse overhodene fra alle verdens store religioner: Dalai Lama, hinduistiske prester, shintoprester, indianske, og afrikanske stammeoverhoder og islamiske imamer. Her blev det kristne ideal om nestekjærlighet, ydmykhet og fred i noen dager til levende virkelighet, og et nytt håp ble tent.

"Ånden fra Assisi", kjærlighetens og toleransens ånd, har siden står som en håpets milepæl på veien mod en gjenforening av de kristne kirker og på lengre sikt av alle verdens søkende mennesker. Det var denne profeti, som fremgår av Hildegards visjon av Kirken som en Mor med alle Jordens mennesker i sin favn. Det er den samme appell om omvendelse og helliggjørelse, om forening i uselvisk kjærlighet av alle jordens folk i Kristi mystiske legeme, som er det sentrale i de nåtidige åpenbaringer i Medjugorje og alle de andre steder i verden.
Det er Guds favnende morskjærligheten, "den ildfylte kraft", som er universets og hele tilværelsens opprinnelse og stadige energikilde. Den er sentrum i Kristusmysteriet og i Den universelle Kirke. Den er kulminasjonen på den kosmiske Kristusprosess, og den er den usynlige Gud i hvert eneste menneskes indre Kirke.

Kjærligheten lever innerst inne
i menneskets vesen og Guds virke.
Kjærligheten er alltid inne i midten
og den bredder sig ut som en flamme.
Den, der riktig har fattet kjærligheten,
griper ikke etter den i høyden eller i dybden
eller ved siden av,
for kjærligheten lever innerst inne.
Den stivner ikke,
den spredes ikke for vinden
eller flyter bort, men den forbliver i tilværelsens midte.

I KJÆRLIGHETEN FULLENDES VERDENS KRETSLØP.
(Hildegard av Bingen.)

Artikkelen er baserte på utdrag og bearbeidede avsnitt  av bok om Hildegard av Bingen, som utkom 1992 på Gyldendal:
"DEN ILDFYLTE KRAFT.
Middelalderens mystikk hos Hildegard av Bingen"

Kirsten Kjærulff

Oversatt til Norsk av Bjørge Aass, mai 2013